خدمات

شرکت اکسیر تکسان به جلو راندن و پیشبرد فناوری و ایجاد تحول در جامعه از طریق توسعه تکنولوژی و نرم افزار را رسالت اصلی خود می داند که پس از گذشت ۵ سال تلاش مداوم و کسب تجارب فراوان در زمینه IT  و نرم افزار فعالیت های خود را به شرح زیر توضیح می دهد.
  1. تولید و توسعه نرم افزار های سفارشی
  2. ارائه راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک
  3. ارائه راهکارهای آموزش الکترونیک
  4. توسعه وب
  5. مشاوره و تضمین کیفیت

متدولوژی

ضمن توسعه مدل های اجرایی، شرکت اکسیر تکسان با استفاده از روش های Agile در تولید نرم افزار و ارائه مستندات استاندارد، شفافیت کار برای مشتریان را ملموس و محسوس کرده است. هر پروژه از ۵ مرحله و امر زیر تبعیت می کند:

شناخت
مدیریت نیازها و نیاز سنجی
راهکار هوشمند توسعه نرم افزار
یکپارچه سازی
تضمین کیفیت